Ladiha's Bjelkier Byfrost "Frosty": Samoyed Speciality Club Show 2015

Ladiha's Bjelkier Byfrost "Frosty": Samoyed Speciality Club Show 2015